Авебдаҟьа  арҿыцра апроцесс мҩаҧысуеит

Қырҭтәыла ахада иофициалтә вебдаҟьа

Апрессмаҵзура   аинтервиуи   პრეზიდენტის ინტერვიუ გამოცემასთან Politique Internationale