Авебдаҟьа  арҿыцра апроцесс мҩаҧысуеит

Қырҭтәыла ахада иофициалтә вебдаҟьа

Апрессмаҵзура   Ажәабжь ҿыцқәа   გიორგი მარგველაშვილი ჯორჯ სოროსს შეხვდა

Add to Twitter Add to Facebook