Авебдаҟьа  арҿыцра апроцесс мҩаҧысуеит

Қырҭтәыла ахада иофициалтә вебдаҟьа

Апрессмаҵзура   Ажәабжь ҿыцқәа   საქართველოსა და თურქეთის პრეზიდენტები „სუხიშვილების“ კონცერტს დაესწრნენ

Add to Twitter Add to Facebook