Авебдаҟьа  арҿыцра апроцесс мҩаҧысуеит

Қырҭтәыла ахада иофициалтә вебдаҟьа

Апрессмаҵзура   Ажәабжь ҿыцқәа   საქართველოს პირველი პირი პოლონეთის პრეზიდენტის სახელით გამართულ სადილს დაესწრო

Add to Twitter Add to Facebook