Авебдаҟьа  арҿыцра апроцесс мҩаҧысуеит

Қырҭтәыла ахада иофициалтә вебдаҟьа

Апрессмаҵзура   Ажәабжь ҿыцқәа   საქართველოს პრეზიდენტის გამოსვლა საქართველოს თავდაცვისა და უსაფრთხოების კონფერენციაზე

Add to Twitter Add to Facebook