Авебдаҟьа  арҿыцра апроцесс мҩаҧысуеит

Қырҭтәыла ахада иофициалтә вебдаҟьа

Апрессмаҵзура   Ажәабжь ҿыцқәа   საქართველოს პრეზიდენტმა იაპონია-საქართველოს საპარლამენტო მეგობრობის ლიგის წარმომადგენლებთან სამუშაო

Add to Twitter Add to Facebook