Авебдаҟьа  арҿыцра апроцесс мҩаҧысуеит

Қырҭтәыла ахада иофициалтә вебдаҟьа

Апрессмаҵзура   Ажәабжь ҿыцқәа   საქართველოს პრეზიდენტმა ლატვიის  პრეზიდენტს   სახელმწიფო სადილზე უმასპინძლა

Add to Twitter Add to Facebook