Авебдаҟьа  арҿыцра апроцесс мҩаҧысуеит

Қырҭтәыла ахада иофициалтә вебдаҟьа

Апрессмаҵзура   Ажәабжь ҿыцқәа   ​პრეზიდენტმა პარლამენტის რიგგარეშე სხდომა არ მოიწვია

Add to Twitter Add to Facebook