Авебдаҟьа  арҿыцра апроцесс мҩаҧысуеит

Қырҭтәыла ахада иофициалтә вебдаҟьа

Апрессмаҵзура   Ажәабжь ҿыцқәа   ​პრეზიდენტმა სამკერვალო "ელსელემა" დაათვალიერა

Add to Twitter Add to Facebook