Авебдаҟьа  арҿыцра апроцесс мҩаҧысуеит

Қырҭтәыла ахада иофициалтә вебдаҟьа

Апрессмаҵзура   Ажәабжь ҿыцқәа   ​სალომე ზურაბიშვილი - საქართველოსა და აშშ-ს აერთიანებს საერთო ღირებულებები და ეს ერთიანი მსოფლმხედვე

Add to Twitter Add to Facebook