Авебдаҟьа  арҿыцра апроцесс мҩаҧысуеит

Қырҭтәыла ахада иофициалтә вебдаҟьа

Апрессмаҵзура   Ажәабжь ҿыцқәа   ​საქართველოს და იტალიის პრეზიდენტებმა პირისპირ შეხვედრა გამართეს

Add to Twitter Add to Facebook