Авебдаҟьа  арҿыцра апроцесс мҩаҧысуеит

Қырҭтәыла ахада иофициалтә вебдаҟьа

Апрессмаҵзура   Ажәабжь ҿыцқәа   ​საქართველოს პრეზიდენტი ნორვეგიის პრემიერმინისტრს შეხვდა

Add to Twitter Add to Facebook