Авебдаҟьа  арҿыцра апроцесс мҩаҧысуеит

Қырҭтәыла ахада иофициалтә вебдаҟьа

Апрессмаҵзура   Ажәабжь ҿыцқәа   პრეზიდენტი ნუშისა და ლავანდას პლანტაციებს ესტუმრა

Add to Twitter Add to Facebook