მიმდინარეობს ვებგვერდის განახლება

საქართველოს პრეზიდენტის ოფიციალური ვებგვერდილოჯისტიკისა და ინფორმაციული ტექნოლოგიების დეპარტამენტის ფუნქციებია:
ა) პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ფუნქციონირების მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფა;

ბ) ადმინისტრაციის აქტივების კანონმდებლობით დადგენილი წესით აღრიცხვა, მართვა და კონტროლი;

გ) საქონლის, მომსახურებისა და სამშენებლო სამუშაოს შესყიდვის მიზნით ხელშეკრულების პროექტის მომზადება, ასევე, ხელშეკრულების შესრულების კონტროლის საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად განხორციელება;

დ) „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად დადგენილი ანგარიშების მომზადება და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოსათვის გადაგზავნის უზრუნველყოფა;

ე) ადმინისტრაციის კომპიუტერული ქსელის ადმინისტრირება;

ვ) საინფორმაციო რესურსების მიწოდების უწყვეტობისა და მონაცემთა უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, არასანქცირებული წვდომისაგან მონაცემთა ბაზების დაცვის მეთოდებისა და ტექნოლოგიების დანერგვა და განახლება;

ზ) ადმინისტრაციის უფროსის სხვა დავალებების შესრულება.