Under Reconstruction

Official web site of the President of Georgia

Press Office   News   საქართველოს პრეზიდენტმა მწუხარება გამოხატა ნელსონ მანდელას გარდაცვალების გამო

Add to Twitter Add to Facebook