საქართველოს პრეზიდენტის ოფიციალური ვებგვერდი

სტრუქტურა პრეზიდენტი საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და კომუნიკაციის დეპარტამენტი პროტოკოლის დეპარტამენტი ვახტანგ ცეცხლაძე ვახტანგ ცეცხლაძე ადამიანური რესურსების მართვის დეპარტამენტი საფინანსო დეპარტამენტი ლოჯისტიკისა და ინფორმაციული ტექნოლოგიების დეპარტამენტი იურიდიული დეპარტამენტი დაჯილდოების, მოქალაქეობისა და შეწყალების საკითხთა დეპარტამენტი კორესპონდენციის მართვის დეპარტამენტი