მიმდინარეობს ვებგვერდის განახლება

საქართველოს პრეზიდენტის ოფიციალური ვებგვერდი


ადამიანური რესურსების მართვის დეპარტამენტის ფუნქციებია:
ა) ადამიანური რესურსების მართვის სისტემის დანერგვისა და განვითარების მიზნით რეკომენდაციებისა და პროექტების შემუშავება;

ბ) კანონმდებლობით დადგენილი წესით საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მოსამსახურეების (თანამშრომლები) თანამდებობაზე დანიშვნის, სამსახურებრივი გადაყვანის, წახალისების, გათავისუფლების, მათ მიმართ დისციპლინური პასუხისმგებლობის ღონისძიების გამოყენების, ასევე შვებულებისა და მივლინების შესახებ შესაბამისი სამართლებრივი აქტების მომზადება;

გ) თანამშრომელთა სამუშაო აღწერილობების, სამსახურებრივი მოვალეობებისა და სამუშაოს შესრულების შეფასების კრიტერიუმების დადგენა;

დ) ადმინისტრაციის თანამშრომელთა პროფესიულ მომზადებასა და გადამზადებასთან დაკავშირებული წინადადებების შემუშავება და შესაბამისი ორგანიზაციული საკითხების უზრუნველყოფა;

ე) ადმინისტრაციის თანამშრომელთა პირადი საქმეებისა და სხვა დოკუმენტაციის მართვა;

ვ) ადმინისტრაციის შინაგანაწესის შემუშავება, მისი შესრულების მონიტორინგი და დაცვის უზრუნველყოფა;

ზ) შიდა ორგანიზაციული კომუნიკაციის განვითარების ხელშეწყობა;

თ) ადმინისტრაციაში სტაჟირების პროგრამის დანერგვა და განხორციელების ხელშეწყობა;

ი) ადამიანური რესურსების მართვის ოპერაციული პროცესების გაუმჯობესების მიზნით პროგრამული უზრუნველყოფის პროექტების დანერგვა;

კ) კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა უფლებამოსილებათა განხორციელება;

ლ) ადმინისტრაციის უფროსის სხვა დავალებების შესრულება.