მიმდინარეობს ვებგვერდის განახლება

საქართველოს პრეზიდენტის ოფიციალური ვებგვერდი


საფინანსო დეპარტამენტის ფუნქციებია:
ა) ადმინისტრაციის მიერ გასატარებელი საფინანსო პოლიტიკის ძირითადი მიმართულებების შესაბამისად საფინანსო პოლიტიკის შემუშავება;

ბ) ადმინისტრაციის ერთიანი ბიუჯეტის პროექტის შემუშავება და წლიური საბიუჯეტო კანონის შესაბამისად საბიუჯეტო ასიგნებების განაწილება, მართვა და ანგარიშგება;

გ) ადმინისტრაციის ფინანსური საქმიანობის კოორდინაცია და მართვა, საბუღალტრო აღრიცხვა;

დ) ადმინისტრაციის ბიუჯეტის მიზნობრივი ხარჯვისა და შესრულების ანალიზი, მისი შესრულების მიმდინარეობის ზედამხედველობა, მართვა და საანგარიშსწორებო დოკუმენტაციის მომზადება;

ე) ადმინისტრაციის უფროსის სხვა დავალებების შესრულება.