მიმდინარეობს ვებგვერდის განახლება

საქართველოს პრეზიდენტის ოფიციალური ვებგვერდისაქართველოს პრეზიდენტის სამდივნოს ფუნქციებია:
ა) პრეზიდენტის მოხსენებების, საჯარო გამოსვლებისა და ანგარიშების მომზადება;

ბ) თავისი კომპეტენციის ფარგლებში ადმინისტრაციულ ორგანოებთან, არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, საერთაშორისო ორგანიზაციებსა და იურიდიულ პირებთან პრეზიდენტის ურთიერთობის ხელშეწყობის მიზნით შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელება;

გ) საქართველოს პრეზიდენტის არქივის წარმოება;

დ) საქართველოს პრეზიდენტისა და ადმინისტრაციის უფროსის ცალკეული დავალებების შესრულება.