მიმდინარეობს ვებგვერდის განახლება

საქართველოს პრეზიდენტის ოფიციალური ვებგვერდი

საჯარო ინფორმაცია | სამართლებრივი აქტები | საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულება N 330

საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულება N 330

N 330      2018 წლის      22 აგვისტო      ქ. თბილისი
 
„საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული უძრავი ქონების წინასწარი რეგისტრაციის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 2011 წლის 21 ივნისის N326 ბრძანებულების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე
 
მუხლი 1. „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის შესაბამისად, ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული უძრავი ქონების წინასწარი რეგისტრაციის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 2011 წლის 21 ივნისის N326 ბრძანებულება.
მუხლი 2. ეს ბრძანებულება ამოქმედდეს 2018 წლის 8 აგვისტოდან.
 
 
 
გიორგი მარგველაშვილი