მიმდინარეობს ვებგვერდის განახლება

საქართველოს პრეზიდენტის ოფიციალური ვებგვერდი

საჯარო ინფორმაცია | სამართლებრივი აქტები | საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულება N 500

საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულება N 500

უცხოელთათვის თავშესაფრის მიცემის შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს პრეზიდენტის 2014 წლის 10 ივნისი №227 ბრძანებულების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ
 
მუხლი 1. „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის  25-ე მუხლის შესაბამისად, ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „უცხოელთათვის თავშესაფრის მიცემის შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს პრეზიდენტის 2014 წლის 10 ივნისის №227 ბრძანებულება.
მუხლი 2. ეს ბრძანებულება ამოქმედდეს საქართველოს ახალარჩეული პრეზიდენტის მიერ ფიცის დადებისთანავე.
 
 
გიორგი მარგველაშვილი