მიმდინარეობს ვებგვერდის განახლება

საქართველოს პრეზიდენტის ოფიციალური ვებგვერდი

საჯარო ინფორმაცია | სამართლებრივი აქტები | საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება N 04/12/03

საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება N 04/12/03

N  04/12/03       2017 წლის     4  დეკემბერი       ქ. თბილისი
საქართველოს პარლამენტის რიგგარეშე სხდომის
მოწვევის შესახებ
 
საქართველოს კონსტიტუციის 61-ე მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად, მოწვეულ იქნეს საქართველოს პარლამენტის რიგგარეშე სხდომა 2017 წლის 6 დეკემბრის 12 საათიდან, თანდართული დღის წესრიგით.
 
 


გიორგი მარგველაშვილი

საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება