მიმდინარეობს ვებგვერდის განახლება

საქართველოს პრეზიდენტის ოფიციალური ვებგვერდი

საჯარო ინფორმაცია | სამართლებრივი აქტები | საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება N 19/06/01

საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება N 19/06/01

N 19/06/01     2018 წლის      19 ივნისი      ქ. თბილისი
 
საქართველოს პარლამენტის რიგგარეშე სხდომის
მოწვევის შესახებ
 

საქართველოს კონსტიტუციის 61-ე მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად, მოწვეულ იქნეს საქართველოს პარლამენტის რიგგარეშე სხდომა 2018 წლის 20 ივნისის 12 საათიდან, თანდართული დღის წესრიგით.
 
 
 
გიორგი მარგველაშვილი