მიმდინარეობს ვებგვერდის განახლება

საქართველოს პრეზიდენტის ოფიციალური ვებგვერდი

 
2013 წლის 20 ნოემბრიდან დღემდე ჩატარებულია შეწყალების საკითხთა კომისიის 12 სხდომა

 
შეწყალების საკითხთა კომისიის სხდომა: 2013 წლის 13 დეკემბერი

2013 წლის 13 დეკემბერს შეწყალების საკითხთა კომისიამ განიხილა 549 პირის საქმე. შედეგად, 2013 წლის 18 დეკემბერს საქართველოს პრეზიდენტმა შეიწყალა 60 მსჯავრდებული:
თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებიდან გათავისუფლდა 47 მსჯავრდებული, მათ შორის ერთი ქალბატონი და 3 არასრულწლოვანი.
შეწყალების აქტით თავისუფლების აღკვეთის სახით შეფარდებული სასჯელი შეუმცირდა 13 მსჯავრდებულს.

 
შეწყალების საკითხთა კომისიის სხდომა: 2014 წლის 15 იანვარი
2014 წლის 15 იანვარს შეწყალების საკითხთა კომისიამ განიხილა 1147 პირის საქმე. შედეგად, 2014 წლის 19 იანვარს საქართველოს პრეზიდენტმა შეიწყალა 54 მსჯავრდებული:
თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებიდან გათავისუფლდა 38 მსჯავრდებული, მათ შორის 3 ქალბატონი და ერთი არასრულწლოვანი.
შეწყალების აქტით თავისუფლების აღკვეთის სახით შეფარდებული სასჯელი შეუმცირდა 16 მსჯავრდებულს, მათ შორის ერთ არასრულწლოვანს.

 
შეწყალების საკითხთა კომისიის სხდომა: 2014 წლის 10,12 აპრილი
2014 წლის 10 და 12 აპრილს შეწყალების საკითხთა კომისიამ განიხილა 1750 პირის საქმე. შედეგად, 2014 წლის 17 აპრილს საქართველოს პრეზიდენტმა შეიწყალა 95 მსჯავრდებული:
თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებიდან გათავისუფლდა 73 მსჯავრდებული, მათ შორის 3 ქალბატონი.
შეწყალების აქტით თავისუფლების აღკვეთის სახით შეფარდებული სასჯელი შეუმცირდა 22 მსჯავრდებულს, მათ შორის ერთ ქალბატონს და ერთ არასრულწლოვანს.

 
შეწყალების საკითხთა კომისიის სხდომა: 2014 წლის 10-23 ივლისი
2014 წლის 10 ივლისიდან 23 ივლისის ჩათვლით შეწყალების საკითხთა კომისიამ განიხილა 2 743 პირის საქმე. შედეგად, 2014 წლის 31 ივლისს პრეზიდენტმა შეიწყალა 280 მსჯავრდებული:
თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებიდან გათავისუფლდა 169 მსჯავრდებული, მათ შორის 5 ქალბატონი და 4 არასრულწლოვანი.
შეწყალების აქტით თავისუფლების აღკვეთის სახით შეფარდებული სასჯელი შეუმცირდა 111 მსჯავრდებულს, მათ შორის 3 ქალბატონს და 6 არასრულწლოვანს.

 
შეწყალების საკითხთა კომისიის სხდომა: 2014 წლის 26-29 სექტემბერი

2014 წლის 26 სექტემბრიდან 29 სექტემბრის ჩათვლით პერიოდში შეწყალების საკითხთა კომისიამ განიხილა 699 პირის საქმე. შედეგად, 2014 წლის 8 ოქტომბერს საქართველოს პრეზიდენტმა შეიწყალა 115 მსჯავრდებული:
თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებიდან გათავისუფლდა 88 მსჯავრდებული, მათ შორის ერთი ქალბატონი და 4 არასრულწლოვანი.
შეწყალების აქტით თავისუფლების აღკვეთის სახით შეფარდებული სასჯელი შეუმცირდა 27 მსჯავრდებულს, მათ შორის 3 არასრულწლოვანს.
 
შეწყალების საკითხთა კომისიის სხდომა: 2014 წლის 14-15 ნოემბერი

2014 წლის 14-15 ნოემბერს შეწყალების საკითხთა კომისიამ განიხილა 752 პირის საქმე. შედეგად, 2014 წლის 21 ნოემბერს საქართველოს პრეზიდენტმა შეიწყალა 119 მსჯავრდებული:
თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებიდან გათავისუფლდა 91 მსჯავრდებული, მათ შორის 2 ქალბატონი და ერთი არასრულწლოვანი.
შეწყალების აქტით თავისუფლების აღკვეთის სახით შეფარდებული სასჯელი შეუმცირდა 28 მსჯავრდებულს, მათ შორის ერთ ქალბატონს და ერთ არასრულწლოვანს.
 
შეწყალების საკითხთა კომისიის სხდომა: 2014 წლის 22-23 დეკემბერი

2014 წლის 22-23 დეკემბერს შეწყალების საკითხთა კომისიამ განიხილა 493 პირის საქმე. შედეგად 2014 წლის 30 დეკემბერს საქართველოს პრეზიდენტმა შეიწყალა 84 მსჯავრდებული:
თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებიდან გათავისუფლდა 63 მსჯავრდებული, მათ შორის ერთი ქალბატონი და ერთი არასრულწლოვანი. შეწყალების აქტით თავისუფლების აღკვეთის სახით შეფარდებული სასჯელი შეუმცირდა 21 მსჯავრდებულს, მათ შორის ერთ ქალბატონს და 4 არასრულწლოვანს.
 
შეწყალების საკითხთა კომისიის სხდომა: 2015 წლის 25-27 თებერვალი

2015 წლის 25-27 თებერვალს შეწყალების საკითხთა კომისიამ განიხილა 1212 პირის საქმე. შედეგად, 2015 წლის 2 და 6 მარტს საქართველოს პრეზიდენტმა შეიწყალა 197 მსჯავრდებული:
თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებიდან გათავისუფლდა 134 მსჯავრდებული, მათ შორის 4 ქალბატონი და ერთი არასრულწლოვანი.
შეწყალების აქტით თავისუფლების აღკვეთის სახით შეფარდებული სასჯელი შეუმცირდა 63 მსჯავრდებულს, აქედან 4 ქალბატონს და 6 არასრულწლოვანს.
 
 
შეწყალების საკითხთა კომისიის სხდომა: 2015 წლის 4 მარტი

2015 წლის 4 მარტს შეწყალების საკითხთა კომისიამ განიხილა 3 უვადო თავისუფლებააღკვეთილი მსჯავრდებული ქალბატონის საქმე. შედეგად, 2015 წლის 6 მარტს საქართველოს პრეზიდენტმა მიიღო ამ ქალბატონების შეწყალების გადაწყვეტილება. აღსანიშნავია, რომ საქართველოს პრეზიდენტის ზემოხსენებული გადაწყვეტილების შედეგად, საქართველოს პენიტენციურ სისტემაში აღარ დარჩნენ ქალბატონები, რომლებსაც შეფარდებული ჰქონდათ სასჯელის უვადოდ მოხდა.
 
შეწყალების საკითხთა კომისიის სხდომა: 2015 წლის 30-31 მარტი
2015 წლის 30-31 მარტს შეწყალების საკითხთა კომისიამ განიხილა 460 პირის საქმე. შედეგად, 2015 წლის 14 აპრილს საქართველოს პრეზიდენტმა შეიწყალა 78 მსჯავრდებული:
თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებიდან გათავისუფლდა 57 მსჯავრდებული, ხოლო თავისუფლების აღკვეთის სახით შეფარდებული სასჯელი შეუმცირდა 21 მსჯავრდებულს.
 
შეწყალების საკითხთა კომისიის სხდომა: 2015 წლის 1-6 ივნისი

2015 წლის 1-6 ივნისს შეწყალების საკითხთა კომისიამ განიხილა 1329 პირის საქმე. შედეგად, 2015 წლის 12 ივნისს საქართველოს პრეზიდენტმა შეიწყალა 226 მსჯავრდებული.
თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებიდან გათავისუფლდა 180 მსჯავრდებული, მათ შორის 10 ქალბატონი და ერთი არასრულწლოვანი.
შეწყალების აქტით თავისუფლების აღკვეთის სახით შეფარდებული სასჯელი შეუმცირდა 46 მსჯავრდებულს, აქედან 4 ქალბატონს.
 
შეწყალების საკითხთა კომისიის სხდომა: 2015 წლის 17-18 ივლისი

2015 წლის 17-18 ივლისს შეწყალების საკითხთა კომისიამ განიხილა 589 პირის საქმე. შედეგად, 2015 წლის 23 ივლისს საქართველოს პრეზიდენტმა შეიწყალა 98 მსჯავრდებული.
თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებიდან გათავისუფლდა 74 მსჯავრდებული, მათ შორის ერთი ქალბატონი და 2 არასრულწლოვანი.
შეწყალების აქტით თავისუფლების აღკვეთის სახით შეფარდებული სასჯელი შეუმცირდა 24 მსჯავრდებულს, მათ შორის ერთ არასრულწლოვანს.

 
ინფორმაცია 2015 წლის ოქტომბრის შეწყალების შესახებ
 
2015 წლის 28-30 სექტემბერს შეწყალების საკითხთა კომისიის მიერ განხილულ იქნა/მოხსენდა ინფორმაციის სახით 910 პირის საქმე
შეწყალების საკითხთა კომისიის მიერ ზემოაღნიშნულ პერიოდში მუშაობის შედეგად 2015 წლის 9 ოქტომბერს საქართველოს პრეზიდენტის მიერ შეწყალებულ იქნა 152 მსჯავრდებული. აქედან 14 ქალბატონი მსჯავრდებული და 8 არასრულწლოვანი მსჯავრდებული
თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებიდან გათავისუფლდა 103 მსჯავრდებული, აქედან 7 ქალბატონი მსჯავრდებული და 2 არასრულწლოვანი მსჯავრდებული
შეწყალების აქტით თავისუფლების აღკვეთის სახით შეფარდებული სასჯელი შეუმცირდა 49 მსჯავრდებულს, აქედან 7 ქალბატონ მსჯავრდებულ და 6 არასრულწლოვან მსჯავრდებულს
 
ინფორმაცია 2015 წლის დეკემბრის შეწყალების შესახებ
 
2015 წლის 14 დეკემბრიდან 22 დეკემბრის ჩათვლით პერიოდში შეწყალების საკითხთა კომისიის მიერ განხილულ იქნა/მოხსენდა ინფორმაციის სახით 1452 პირის საქმე.
შეწყალების საკითხთა კომისიის ზემოაღნიშნულ პერიოდში მუშაობის შედეგად 2015 წლის 25 დეკემბერს საქართველოს პრეზიდენტის მიერ შეწყალებულ იქნა 238 მსჯავრდებული:
თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებიდან გათავისუფლდა 172 მსჯავრდებული, აქედან 11 ქალბატონი მსჯავრდებული და 2 არასრულწლოვანი მსჯავრდებული
შეწყალების აქტით თავისუფლების აღკვეთის სახით შეფარდებული სასჯელი შეუმცირდა 66 მსჯავრდებულს, აქედან 7 ქალბატონ მსჯავრდებულს და 1 არასრულწლოვან მსჯავრდებულს
 
ინფორმაცია 2016 წლის მარტის შეწყალების შესახებ
 
2016 წლის 21 თებერვლიდან 23 თებერვლის ჩათვლით პერიოდში შეწყალების საკითხთა კომისიის მიერ განხილულ იქნა/მოხსენდა ინფორმაციის სახით 1178 პირის საქმე.
შეწყალების საკითხთა კომისიის ზემოაღნიშნულ პერიოდში მუშაობის შედეგად 2016 წლის 2 მარტს საქართველოს პრეზიდენტის მიერ შეწყალებულ იქნა 155 მსჯავრდებული:
თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებიდან გათავისუფლდა 105 მსჯავრდებული, აქედან 8 ქალბატონი მსჯავრდებული
შეწყალების აქტით თავისუფლების აღკვეთის სახით შეფარდებული სასჯელი შეუმცირდა 50 მსჯავრდებულს, აქედან 1 ქალბატონ მსჯავრდებულს და 1 არასრულწლოვან მსჯავრდებულს
 
ინფორმაცია 2016 წლის აპრილის შეწყალების შესახებ
 
2016 წლის 20 აპრილიდან 23 აპრილის ჩათვლით პერიოდში შეწყალების საკითხთა კომისიის მიერ განხილულ იქნა/მოხსენდა ინფორმაციის სახით 597 პირის საქმე.
შეწყალების საკითხთა კომისიის ზემოაღნიშნულ პერიოდში მუშაობის შედეგად 2016 წლის 27 აპრილს საქართველოს პრეზიდენტის მიერ შეწყალებულ იქნა 95 მსჯავრდებული:
თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებიდან გათავისუფლდა 69 მსჯავრდებული, აქედან 10 ქალბატონი მსჯავრდებული და 2 არასრულწლოვანი მსჯავრდებული
შეწყალების აქტით თავისუფლების აღკვეთის სახით შეფარდებული სასჯელი შეუმცირდა 26 მსჯავრდებულს, აქედან 2 ქალბატონ მსჯავრდებულს და 2 არასრულწლოვან მსჯავრდებულს
 
ინფორმაცია 2016 წლის ივლისის შეწყალების შესახებ
 
2016 წლის 18 ივლისიდან 24 ივლისის ჩათვლით პერიოდში შეწყალების საკითხთა კომისიის მიერ განხილულ იქნა/მოხსენდა ინფორმაციის სახით 1585 პირის საქმე.
შეწყალების საკითხთა კომისიის ზემოაღნიშნულ პერიოდში მუშაობის შედეგად 2016 წლის 1 აგვისტოს  საქართველოს პრეზიდენტის მიერ შეწყალებულ იქნა 226 მსჯავრდებული:
თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებიდან გათავისუფლდა 154 მსჯავრდებული, აქედან 8 ქალბატონი მსჯავრდებული და 1 არასრულწოვანი მსჯავრდებული
შეწყალების აქტით თავისუფლების აღკვეთის სახით შეფარდებული სასჯელი შეუმცირდა 72 მსჯავრდებულს, აქედან 3 ქალბატონ მსჯავრდებულს და 2 არასრულწლოვან მსჯავრდებულს
 
ინფორმაცია 2016 წლის ოქტომბრის შეწყალების შესახებ
 
2016 წლის 15 ოქტომბრიდან 18 ოქტომბრის ჩათვლით პერიოდში შეწყალების საკითხთა კომისიის მიერ განხილულ იქნა/მოხსენდა ინფორმაციის სახით 1095 პირის საქმე.
შეწყალების საკითხთა კომისიის ზემოაღნიშნულ პერიოდში მუშაობის შედეგად 2016 წლის 27 ოქტომბერს  საქართველოს პრეზიდენტის მიერ შეწყალებულ იქნა 168 მსჯავრდებული:
თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებიდან გათავისუფლდა 114 მსჯავრდებული, აქედან 4 ქალბატონი მსჯავრდებული
შეწყალების აქტით თავისუფლების აღკვეთის სახით შეფარდებული სასჯელი შეუმცირდა 54 მსჯავრდებულს, აქედან 2 ქალბატონ მსჯავრდებულს
 
ინფორმაცია 2016 წლის დეკემბრის შეწყალების შესახებ
 
2016 წლის 13 დეკემბრიდან 20 დეკემბრის ჩათვლით პერიოდში შეწყალების საკითხთა კომისიის მიერ განხილულ იქნა/მოხსენდა ინფორმაციის სახით 1142 პირის საქმე.
შეწყალების საკითხთა კომისიის ზემოაღნიშნულ პერიოდში მუშაობის შედეგად 2016 წლის 27 დეკემბერს  საქართველოს პრეზიდენტის მიერ შეწყალებულ იქნა 166 მსჯავრდებული:
თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებიდან გათავისუფლდა 115 მსჯავრდებული, აქედან 12 ქალბატონი მსჯავრდებული
შეწყალების აქტით თავისუფლების აღკვეთის სახით შეფარდებული სასჯელი შეუმცირდა 51 მსჯავრდებულს, აქედან 2 ქალბატონ მსჯავრდებულს
 
ინფორმაცია 2017 წლის მარტის შეწყალების შესახებ
 
2017 წლის 16 თებერვლიდან 21 თებერვლის ჩათვლით პერიოდში შეწყალების საკითხთა კომისიის მიერ განხილულ იქნა/მოხსენდა ინფორმაციის სახით 890 პირის საქმე.
შეწყალების საკითხთა კომისიის ზემოაღნიშნულ პერიოდში მუშაობის შედეგად 2017 წლის 1 მარტს  საქართველოს პრეზიდენტის მიერ შეწყალებულ იქნა 157 მსჯავრდებული:
თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებიდან გათავისუფლდა 93 მსჯავრდებული, აქედან 6 ქალბატონი მსჯავრდებული და 1 არასრულწლოვანი მსჯავრდებული
შეწყალების აქტით თავისუფლების აღკვეთის სახით შეფარდებული სასჯელი შეუმცირდა 64 მსჯავრდებულს, აქედან 2 ქალბატონ მსჯავრდებულს
 
ინფორმაცია 2017 წლის აპრილის შეწყალების შესახებ
 
2017 წლის 4 აპრილიდან 6 აპრილის ჩათვლით პერიოდში შეწყალების საკითხთა კომისიის მიერ განხილულ იქნა/მოხსენდა ინფორმაციის სახით 579 პირის საქმე.
შეწყალების საკითხთა კომისიის ზემოაღნიშნულ პერიოდში მუშაობის შედეგად 2017 წლის 12 აპრილს საქართველოს პრეზიდენტის მიერ შეწყალებულ იქნა 91 მსჯავრდებული:
თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებიდან გათავისუფლდა 62 მსჯავრდებული, აქედან 3 ქალბატონი მსჯავრდებული
შეწყალების აქტით თავისუფლების აღკვეთის სახით შეფარდებული სასჯელი შეუმცირდა 29 მსჯავრდებულს, აქედან 1 ქალბატონ მსჯავრდებულს
 
ინფორმაცია 2017 წლის ივლისის შეწყალების შესახებ
 
2017 წლის 20 ივნისიდან 23 ივნისის ჩათვლით პერიოდში შეწყალების საკითხთა კომისიის მიერ განხილულ იქნა/მოხსენდა ინფორმაციის სახით 1073 პირის საქმე.
ზემოაღნიშნულ პერიოდში შეწყალების საკითხთა კომისიის მუშაობის შედეგად 2017 წლის 6 ივლისს საქართველოს პრეზიდენტის მიერ შეწყალებულ იქნა 170 მსჯავრდებული:
თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებიდან გათავისუფლდა 120 მსჯავრდებული, აქედან 8 ქალბატონი მსჯავრდებული
შეწყალების აქტით თავისუფლების აღკვეთის სახით შეფარდებული სასჯელი შეუმცირდა 49 მსჯავრდებულს, აქედან 1 ქალბატონ მსჯავრდებულს
1 მსჯავრდებული გათავისუფლდა პირობით ჩათვლილი თავისუფლების აღკვეთის შემდგომი მოხდისაგან
 
ინფორმაცია 2017 წლის ოქტომბრის შეწყალების შესახებ
 
2017 წლის 27 სექტემბრიდან 4 ოქტომბრის ჩათვლით პერიოდში შეწყალების საკითხთა კომისიის მიერ განხილულ იქნა/მოხსენდა ინფორმაციის სახით 1406 პირის საქმე.
ზემოაღნიშნულ პერიოდში შეწყალების საკითხთა კომისიის მუშაობის შედეგად 2017 წლის 12 ოქტომბერს საქართველოს პრეზიდენტის მიერ შეწყალებულ იქნა 226 მსჯავრდებული:
თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებიდან გათავისუფლდა 141 მსჯავრდებული, აქედან 12 ქალბატონი მსჯავრდებული
შეწყალების აქტით თავისუფლების აღკვეთის სახით შეფარდებული სასჯელი შეუმცირდა 85 მსჯავრდებულს, აქედან 1 ქალბატონ მსჯავრდებულს და 2 არასრულწლოვან მსჯავრდებულს.

ინფორმაცია 2017 წლის დეკემბრის შეწყალების შესახებ
 
2017 წლის 14 დეკემბრიდან 24 დეკემბრის ჩათვლით პერიოდში შეწყალების საკითხთა კომისიის მიერ განხილულ იქნა/მოხსენდა ინფორმაციის სახით 1182 პირის საქმე.
ზემოაღნიშნულ პერიოდში შეწყალების საკითხთა კომისიის მუშაობის შედეგად 2017 წლის 27 დეკემბერს საქართველოს პრეზიდენტის მიერ შეწყალებულ იქნა 187 მსჯავრდებული:
აქედან შეწყალების აქტი შეეხო 12 ქალბატონ მსჯავრდებულს და 3 არასრულწლოვან მსჯავრდებულს
თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებიდან გათავისუფლდა 123 მსჯავრდებული, აქედან 8 ქალბატონი მსჯავრდებული და 1 არასრულწლოვანი მსჯავრდებული
შეწყალების აქტით ვადიანი და უვადო თავისუფლების აღკვეთის სახით შეფარდებული სასჯელი შეუმცირდა 64 მსჯავრდებულს, აქედან 4 ქალბატონ მსჯავრდებულს და 2 არასრულწლოვან მსჯავრდებულს.


ინფორმაცია 2018 წლის თებერვლის შეწყალების შესახებ

2018 წლის 19 თებერვლიდან 21 თებერვლის ჩათვლით პერიოდში და 2018 წლის 26 თებერვალს შეწყალების საკითხთა კომისიის მიერ განხილულ იქნა/მოხსენდა ინფორმაციის სახით 858 პირის საქმე.
ზემოაღნიშნულ პერიოდში შეწყალების საკითხთა კომისიის მუშაობის შედეგად 2018 წლის 28 თებერვალს საქართველოს პრეზიდენტის მიერ შეწყალებულ იქნა 116 მსჯავრდებული:
თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებიდან გათავისუფლდა 73  მსჯავრდებული, აქედან  4 ქალბატონი მსჯავრდებული
შეწყალების აქტით ვადიანი და უვადო თავისუფლების აღკვეთის სახით შეფარდებული სასჯელი შეუმცირდა 43 მსჯავრდებულს, აქედან 2 ქალბატონ მსჯავრდებულს

ინფორმაცია 2018 წლის მაისის შეწყალების შესახებ
 
2018 წლის 16-19 მაისს შეწყალების საკითხთა კომისიის მიერ განხილულ იქნა/მოხსენდა ინფორმაციის სახით 1347 პირის საქმე.
ზემოაღნიშნულ პერიოდში შეწყალების საკითხთა კომისიის მუშაობის შედეგად 2018 წლის 24 მაისს საქართველოს პრეზიდენტის მიერ შეწყალებულ იქნა 143 მსჯავრდებული:
თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებიდან გათავისუფლდა 84  მსჯავრდებული
შეწყალების აქტით ვადიანი თავისუფლების აღკვეთის სახით შეფარდებული სასჯელი შეუმცირდა 59 მსჯავრდებულს

ინფორმაცია 2018 წლის აგვისტოს შეწყალების შესახებ
 
2018 წლის 23-27 ივლისს შეწყალების საკითხთა კომისიის მიერ განხილულ იქნა/მოხსენდა ინფორმაციის სახით 976 პირის საქმე.
ზემოაღნიშნულ პერიოდში შეწყალების საკითხთა კომისიის მუშაობის შედეგად 2018 წლის 2 აგვისტოს საქართველოს პრეზიდენტის მიერ შეწყალებულ იქნა 83 მსჯავრდებული:
თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებიდან გათავისუფლდა 40  მსჯავრდებული, აქედან  1 ქალბატონი მსჯავრდებული
შეწყალების აქტით ვადიანი და უვადო თავისუფლების აღკვეთის სახით შეფარდებული სასჯელი შეუმცირდა 43 მსჯავრდებულს, აქედან 2 ქალბატონ მსჯავრდებულს, 1 არასრულწლოვან მსჯავრდებულს

ინფორმაცია 2018 წლის სექტემბრის შეწყალების შესახებ
 
2018 წლის 19-23 სექტემბრის პერიოდში შეწყალების საკითხთა კომისიის მიერ განხილულ იქნა/მოხსენდა ინფორმაციის სახით 866 პირის საქმე.
ზემოაღნიშნულ პერიოდში შეწყალების საკითხთა კომისიის მუშაობის შედეგად 2018 წლის 27 სექტემბერს საქართველოს პრეზიდენტის მიერ შეწყალებულ იქნა 111 მსჯავრდებული:
თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებიდან გათავისუფლდა 42  მსჯავრდებული, მათ შორის 3 ქალბატონი მსჯავრდებული და 1 არასრულწლოვანი მსჯავრდებული
შეწყალების აქტით ვადიანი და უვადო თავისუფლების აღკვეთის სახით შეფარდებული სასჯელი შეუმცირდა 69 მსჯავრდებულს, მათ შორის 4 ქალბატონ მსჯავრდებულს და 6 არასრულწლოვან მსჯავრდებულს

ინფორმაცია 2018 წლის ოქტომბრის შეწყალების შესახებ
 
2018 წლის 22-24 ოქტომბრის პერიოდში შეწყალების საკითხთა კომისიის მიერ განხილულ იქნა/მოხსენდა ინფორმაციის სახით 575 პირის საქმე.
ზემოაღნიშნულ პერიოდში შეწყალების საკითხთა კომისიის მუშაობის შედეგად 2018 წლის 25 ოქტომბერს საქართველოს პრეზიდენტის მიერ შეწყალებულ იქნა 57 მსჯავრდებული:
თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებიდან გათავისუფლდა 30  მსჯავრდებული
შეწყალების აქტით ვადიანი და უვადო თავისუფლების აღკვეთის სახით შეფარდებული სასჯელი შეუმცირდა 27 მსჯავრდებულს, მათ შორის 2 ქალბატონ მსჯავრდებულს
 

 


„შეწყალების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 2014 წლის 27 მარტის N120 ბრძანებულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე„შეწყალების საკითხთა კომისიის შექმნის შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 2013 წლის 26 ნოემბრის N928 ბრძანებულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
„შეწყალების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 2014 წლის 27 მარტის №120 ბრძანებულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
N 41      2018 წლის      8 თებერვალი      ქ. თბილისი

საქართველოს პრეზიდენტის 2014 წლის 27 მარტის N120 ბრძანებულება
საქართველოს პრეზიდენტის 2013 წლის 26 ნოემბრის N928 ბრძანებულება
საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულება N 282     
„შეწყალების საკითხთა კომისიის შექმნის შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 2013 წლის 26 ნოემბრის N928 ბრძანებულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე