საქართველოს პრეზიდენტის ოფიციალური ვებგვერდი

ადმინისტრაცია | საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის თანამდებობის პირები
გიორგი ჟურული - საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის საორგანიზაციო მართვისა და კოორდინირების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი​იაკობ ედილაშვილი - საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსის პირველი მოადგილე ვახტანგ ცეცხლაძე - საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსის მოადგილე ნინო ბაგრატიონი - საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსის მოადგილე მირანდა მაჭარაძე- საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი სოფიკო ჯაჯანაშვილი- საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და კომუნიკაციის დეპარტამენტის უფროსი ვლადიმერ ჩხარტიშვილი - საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის დაჯილდოების, მოქალაქეობისა და შეწყალების საკითხთა დეპარტამენტის უფროსი ეკატერინე ჭითაშვილი - საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის კორესპონდენციის მართვის დეპარტამენტის უფროსი  თამარ ბენაშვილი- საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ადამიანური რესურსების მართვის დეპარტამენტის უფროსი ანზორ ჩხარტიშვილი - საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ლოჯისტიკისა და ინფორმაციული ტექნოლოგიების დეპარტამენტის უფროსი თამარ გოდერძიშვილი- საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის საფინანსო დეპარტამენტის უფროსი ზურაბ მაჭარაძე - საქართველოს პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივნის მოადგილე  
ივანე სულხანიშვილი - საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის სახელმწიფო შესყიდვების დეპარტამენტის უფროსი