საქართველოს პრეზიდენტის ოფიციალური ვებგვერდი

საჯარო ინფორმაცია | სარეზერვო ფონდი | ფორმა 2_საპროექტო განაცხადი_პროექტის აღწერა
ფორმა 2_საპროექტო განაცხადი_პროექტის აღწერა