საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება N 08/01/01

N 08/01/01        2018 წლის      8 იანვარი       ქ. თბილისი
 
ანა დოლიძის  საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი
საბჭოს წევრად დანიშვნის შესახებ
 
დაინიშნოს ანა დოლიძე საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრად 2018 წლის 17 იანვრიდან 4 წლის ვადით.
 
 
 
გიორგი მარგველაშვილი