საქართველოს პრეზიდენტის ოფიციალური ვებგვერდი


სასარგებლო ბმულები
საქართველოს პარლამენტი
საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭო
საჯარო სამსახურის ბიურო

საქართველოს მთავრობა
საქართველოს პრემიერმინისტრი
სახელმწიფო მინისტრის აპარატი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო
საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო
საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო

შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი
საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო
საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო
საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო
დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო
საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო
საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო
საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო

ავტონომიური რესპუბლიკების ხელისუფლების ორგანოები
 
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო
აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა
აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა 

ადგილობრივი თვითმმართველობა


ქალაქ თბილისის საკრებულო
ქალაქ თბილისის მერია
იმერეთის სამხარეო ადმინისტრაცია

შიდა ქართლის სამხარეო ადმინისტრაცია


ქვემო ქართლის სამხარეო ადმინისტრაცია​
მცხეთა-მთიანეთის სამხარეო ადმინისტრაცია

საჯარო სამართლის იურიდიული პირები
 
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური (საქსტატი)
ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო
საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი – "საქპატენტი"
საქართველოს კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო
საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია
სსიპ - საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე​
საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა
სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისია


სასამართლო ხელისუფლება
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო
თბილისის საქალაქო სასამართლო
საქართველოს უზენაესი სასამართლო
საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო
თბილისის სააპელაციო სასამართლო
დამოუკიდებელი ორგანოები
 
სახელმწიფო აუდიტის სამსახური
საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია
საქართველოს სახალხო დამცველი
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი
საქართველოს ეროვნული ბანკი
დამოუკიდებელი ეროვნული მარეგულირებელი ორგანოები
 
საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია
საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია

საერთაშორისო ორგანიზაციები
 
ევროპარლამენტი
გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია
ევროკომისია
ევროსასამართლო
გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) წარმომადგენლობა საქართველოში
ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (USAID) საქართველოში
ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების ორგანიზაცია (NATO)
ევროპის სამეზობლო პოლიტიკა
ევროპაში უშიშროებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაცია
ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების ორგანიზაციის (NATO) საპარლამენტო ასამბლეა
გაერთიანებული ერების განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის ორგანიზაცია (UNESCO)
საინფორმაციო ცენტრი ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი
ევროპის ცენტრალური ბანკი
ევროპის განვითარებისა და რეკონსტრუქციის ბანკი
ევროპის საინვესტიციო ბანკი
აზიის განვითარების ბანკი
ინტერამერიკული განვითარების ბანკი
საერთაშორისო საფინანსო კორპორაცია
საერთაშორისო საანგარიშსწორებო ბანკი
მსოფლიო ბანკი
ევროპის საბჭოს საინფორმაციო ბიურო საქართველოში
ევროკომისიის წარმომადგენლობა საქართველოში
ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაცია
ფონდი - ათასწლეულის გამოწვევა
ევროპის თავისუფალი ვაჭრობის ასოციაცია