მიმდინარეობს ვებგვერდის განახლება

საქართველოს პრეზიდენტის ოფიციალური ვებგვერდი


სასარგებლო ბმულები
 
საქართველოს პარლამენტი

საჯარო სამსახურის ბიურო
 
საქართველოს მთავრობა
საქართველოს პრემიერმინისტრი

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის  სამინისტრო
 

 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო
შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 
საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო
საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო
საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო
საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო
საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური
საქართველოს პროკურატურა
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია 
ქალაქ თბილისის საკრებულო


ავტონომიური რესპუბლიკების ხელისუფლების ორგანოები
 
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო
აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა
აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა საჯარო სამართლის იურიდიული პირები
 
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური (საქსტატი)
ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო
საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი – "საქპატენტი"
საქართველოს კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო
საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია
სსიპ - საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე​
საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა
სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისია


სასამართლო ხელისუფლება
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო
თბილისის საქალაქო სასამართლო
საქართველოს უზენაესი სასამართლო
საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო
თბილისის სააპელაციო სასამართლო
დამოუკიდებელი ორგანოები
 
სახელმწიფო აუდიტის სამსახური
საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია
საქართველოს სახალხო დამცველი
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი
საქართველოს ეროვნული ბანკი
დამოუკიდებელი ეროვნული მარეგულირებელი ორგანოები
 
საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია
საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია

საერთაშორისო ორგანიზაციები
 
ევროპარლამენტი
გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია
ევროკომისია
ევროსასამართლო
გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) წარმომადგენლობა საქართველოში
ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (USAID) საქართველოში
ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების ორგანიზაცია (NATO)
ევროპის სამეზობლო პოლიტიკა
ევროპაში უშიშროებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაცია
ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების ორგანიზაციის (NATO) საპარლამენტო ასამბლეა
გაერთიანებული ერების განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის ორგანიზაცია (UNESCO)
საინფორმაციო ცენტრი ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი
ევროპის ცენტრალური ბანკი
ევროპის განვითარებისა და რეკონსტრუქციის ბანკი
ევროპის საინვესტიციო ბანკი
აზიის განვითარების ბანკი
ინტერამერიკული განვითარების ბანკი
საერთაშორისო საფინანსო კორპორაცია
საერთაშორისო საანგარიშსწორებო ბანკი
მსოფლიო ბანკი
ევროპის საბჭოს საინფორმაციო ბიურო საქართველოში
ევროკომისიის წარმომადგენლობა საქართველოში
ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაცია
ფონდი - ათასწლეულის გამოწვევა
ევროპის თავისუფალი ვაჭრობის ასოციაცია